Dušan i Aleksa, suočeni sa lošom uslugom u restoranima, osmislili su aplikaciju koja doprinosi ugostiteljskim objektima, ali je podjednako korisna i krajnjim korisnicima tj. posetiocima ugostiteljskih objekata. Aplikacija funkcioniše jednostavno. Potrebno je da skenirate QR kod na stolu i poručite željene proizvode u aplikaciji. Porudžbina se šalje konobaru koji vam donosi poručene proizvode. Na ovaj način u potpunosti se smanjuje vreme provedeno u iščekivanju konobara. Samim tim usluga je daleko efikasnija pa su i gosti zadovoljniji. Aplikacija smanjuje eventualne greške pri poručivanju i premošćava jezičku barijeru zbog višejezičnog menija.

English:

Dušan and Aleksa, faced with bad service in restaurants, designed an application that contributes to catering facilities, but is equally useful to end-users. The application works very simply. You need to scan the QR code on the table and order the desired products in the application. The order is sent to the waiter who brings you the ordered products. In this way, the time spent waiting for the waiter is completely reduced. Therefore, the service is far more efficient, so guests are more satisfied. The application reduces possible ordering errors and bridges the language barrier due to the multilingual menu.