There are built-in LED diodes that are alerted by the light signals to users of immediate danger. If the sound comes from the left side, the light will appear on the left side of the frame. If the sound comes from the back, the light on the underside of the frame. Right for the right and the upper side for the sound in front of the eyewear. Of course, not every sound will activate a warning, but only the one whose strength is perceived as a danger (eg car sounders at a certain distance, near-coming driving sound, squeak of tires, etc.). That part of the task will be performed by a microcontroller. The signals are very efficient.

U okvir naočara su ugradjene LED diode koje svetlosnim signalima upozoravaju korisnika o neposrednoj opasnosti. Ako zvuk dolazi sa leve strane, svetlo će se pojaviti na levoj strani okvira. Ako zvuk dolazi od pozadi, svetlece donja strana okvira. Desna za desno i gornja strana za zvuk koji je ispred naočara. Naravno, neće svaki zvuk aktivirati upozorenje, već samo onaj čija se jačina proceni kao opasnost (npr. sirena automobila na određenoj udaljenosti, zvuk voza koji se približava, škripanje guma, itd..). Taj deo zadatka će obavljati mikrokontroler. Signali su veoma efikasni.