SDG: Partnerships for the Goals

 • ScAIentist / 'Ej, aj' nauka!

  ScAIentist helps create a critically-thinking society by using AI to turn scientific texts and research papers into comics, infographics, popular science articles with illustrations and other interesting and, more importantly, forms that are easier to comprehend. From research papers to visuals, help us revolutionise science communication and promotion! 

  ‘Ej, aj’ nauka! pomaže stvaranju kritičko-razmišljajuće zajednice tako što naučne radove i stručne tekstove uz pomoć veštačke inteligencije „prevodi“ u stripove, infografike, popularno-naučne tekstove sa ilustracijama i druge zanimljivije i, još važnije, oblike koji su jednostavniji za razumevanje. Od istraživačkih radova do vizuala, pridružite se revoluciji komunikacije i promocije nauke!

 • Svesna pažnja i kontrola stresa za mlade

  Nikola i Marina žele da preko interaktivnog osmonedeljnog programa
  pomognu mladima od 18 do 25 godina da nauče kako bolje da se nose sa
  stresom, životnim tranzicijama, anksioznošću, kako da poboljšaju svoju koncentraciju i odnose sa drugim ljudima. Za ovaj poduhvat imaju razvijenu interaktivnu platformu sa video-lekcijama i dodatnim materijalima za učenje, a jednom nedeljno bi se sastajali sa učesnicima i delili iskustva. Oboje su prošli kroz ovaj trening koji im je bio vrlo koristan i zato imaju visoku motivaciju da svoje znanje i iskustvo iskoriste tako da pomognu što većem broju mladih.

  English:

  Nikola and Marina want to help young people aged 18 to 25 how to cope with stress, life transitions, anxiety, how to improve their concentration and relationships with other people. They have developed an interactive platform with video lessons and additional learning materials, and once a week they would meet with participants and share experiences. They both went through this training which was very useful for them and that is why they have a high motivation to use their knowledge and experience to help as many young people as possible.

 • Well Me Care

  Aleksandra i Ivana su pokrenule Well Me Care platformu iz želje da osnaže ljude sa hroničnim srčanim oboljenjima, kao i one kojima preti visok rizik od iste dijagnoze, tako da budu u mogućnosti da upravljaju svojim zdravljem i preuzmu kontrolu nad svojim navikama. Penjanje uz stepenice, odlazak u prodavnicu, priprema obroka, igranje sa decom, aktivnosti su koje su deo naše svakodnevnice. A strah, bes, usamljenost, nemoć deo su njihove svakodnevnice. Well Me Care platforma će omogućiti ljudima da se izbore sa ovim osećanjima kroz aktivnu podršku zajednice i psihologa da uspostave i održe zdrave navike poput izbalansirane ishrane i redovne fizičke aktivnosti kako bi vodili dug, aktivan i ispunjen život.

  English:

  Aleksandra and Ivana launched the Well Me Care platform out of a desire to empower people with chronic heart disease, as well as those at high risk of the same diagnosis so that they will be able to manage their health and take control of their habits. Climbing the stairs, going to the store, preparing meals, playing with children, are activities that are part of our daily lives. And fear, anger, loneliness, helplessness are part of their everyday life. The Well Me Care platform will enable people to cope with these feelings through the active support of the community and psychologists to establish and maintain healthy habits such as a balanced diet and regular physical activity to lead a long, active, and fulfilled life.

 • Zip Over

  Zip Over je tim mladih entuzijastičnih ljudi koji dizajniraju domaće i inovativne nepromočive rančeve. Žene koje borave u kazneno-popravnoj ustanovi će biti angažovane na proizvodnji rančeva i na taj način će im vreme provedeno u zatvoru biti podnošljivije. Nakon izlaska na slobodu, imaju šansu da sa ovom veštinom konkurišu na tržištu rada.

  English:

  Zip Over is a team of young, enthusiastic people who design innovative waterproof backpacks. Women staying in   penal institutions and correctional facilities will be directly included in the production process, upgrading their skills and chances to apply for another job position after leaving the institution.

 • Catchstep

  Ovaj tim rešava problem nedovoljne povezanosti mladih sa organizacijama civilnog društva. Projekat obuhvata kreiranje sajta i aplikacije na kojima će moći da se vrši pretraga aktivnosti i događaja u organizaciji OCD. Sajt i aplikacija će biti kreirani u skladu sa trendovima korisničkog iskustva, tako da po dizajnu i opcijama budu prilagođeni online navikama mladih. U skladu sa tim, njihove platforme će sadržati integrisanu bazu podataka o tome koje OCD postoje, čime se bave i gde se nalaze, kao i opcije instant komunikacije između mladih i OCD.